من دارم میخونم تقریبا یک‌هفتش شروع کردم ولی صفر کیلومتر شروع کردم