دانشجوی کارشناسی روانشناسی، سوال درمورد کنکور ارشد وزارت بهداشت