درباره رشته روانشناسی بالینی وزارت علوم و رشته علوم شناختی نیاز به دریافت مشورت دارم.