روان درمانی

سوابق تحصیلی
کارشناسی؛ روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد؛ خانواده‌ درمانی

دوره های گذرانده
ارزيابی و درمان اختلالات جنسی
درمان جامع فردی هیجان مدار
دوره پیشرفته هیجان مدار
گروه درمانی سایکودراما
دوره بین المللی درمان هیجان مدار اختلالات خوردن
دوره بین المللی درمان اضطراب اجتماعی
دوره بین‌المللی گروه درمانی هیجان مدار
دوره بین‌المللی حضور در سوگ

رویکرد درمانی
هیجان مدار

فعالیت در زمینه ی فردی
اضطراب
افسردگی
تروما
سوابق کاری
تهران،
کلینیک بهسا
کلینیک دلوین