میخواستم درمورد زمان و برنامه ریزی تا کنکور سوال کنم.