ترم سه روانشناسی هستم
برای ارشد میخواهم کلاس های تست زنی و اموزش های لازم رو شرکت کنم… و مورد آخر اینکه پنج الی شش ترمه درسم رو تموم میکنم