بنده ترم یک کارشناسی هستم؛ مشاوره برای ارشد می‌خواستم.