بنده ترم یک هستم و مشاوره راجع به آزمون ارشد می‌خواستم.