دانشجوی کارشناسی هستم و قصد دارم برای اسفند امسال کنکور بالینی وزارت علوم رو شرکت کنم