من غیرانتفاعی عمومی شهر محل سکونتم (مشهد) قبول شدم؛ اما نمیدونم شروعش کنم یا دوره مطالعاتی بگذرونم برای کنکور دوباره و گرایش بالینی… برای مطالعه دوباره هم اگر خواسته باشم شروع کنم، مشاوره با گروه یک بالینگر رو در نظر دارم تا کنکور