ترم 4 روانشناسی هستم بهمن سال دیگه 6 ترمه دوره کارشناسیمو تموم می کنم و خواهان رشته بالینی دانشگاه تهران در سال 1403 هستم ممنون میشم باهام تماس بگیرید ممنون