کارشناس مامایی قصد شرکت در کنکور روانشناسی بالینی را دارم.