سوال درباره مرخصی ترم اول ارشد برای دریافت مدرک لیسانس