اگر ممکنه توضیحی در مورد روند مشاوره شما برای هر دو کنکور بهداشت و علوم میخواستم