از چه زمانی خواندن دروس را شروع کنم و چطور برنامه ریزی کنم و چه منابعی مطالعه کنم.؟