سلام، در کنکور ارشد وزارت علوم، رشته روانشناسی، کدام شاخته از روانشناسی احتمال پذیرش بیشتری در دانشگاه های ارومیه دارد؟ هم دولتی و هم غیر دولتی و غیر انتفاعی.