خسته نباشی داوطب بهداشت بودم ولی امسال میخوام علوم در اولویتم باشه خیلی دیره هنوز شروع نکردم لطفا راهنماییم کنید