کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد هستم و قصد شرکت در کنکور ارشد روانشناسی ۱۴۰۲ را دارم.
گرایش مورد نظرم: بالینی یا عمومی
شماره واتساپم: 09152056276