این فرم پرداخت موقت خدمات وبسایت میباشد که توسط مدیر به کاربران و مشتریان ارائه میشود