تصویر: DSM-5-TR

DSM-5-TR


چه تغییراتی در DSM-5-TR ایجاد شده است ؟! • متن بازبینی شده در تقریباً همه اختلالات با بخشهای به روزرسانی شده مرتبط در زمینه خصوصیات، شیوع، توسعه، سیر، عوامل...

  • ۰
  • ۵۸۱