لیسانس و فوق لیسانس حقوق هستم
و قصد دارم ارشد روانشناسی بخونم و وارد فیلد روان درمانی شوم