سلام من با خانم اسماعیل زاده یه سال مشاوره رفتم ولی امسال به چیزی که میخواستم نرسیدم میخوام دوباره امتحان کنم برای هردو کنکور