تصویر: لطفا متاسف نباشید! (درباب قضاوت،سرزنش و تحقیر)

لطفا متاسف نباشید! (درباب قضاوت،سرزنش و تحقیر)


1- پریروز متن نگاره هایی با عنوان “من حامی کودکان سرطانی هستم”، پشت سر هم در استوری های من رژه می رفتند. استوری ها از طرف شخصی بود که...

  • ۰
  • ۴۹۹
تصویر: بکرترین ذهن ها را، در وجود انسانهایی دیدم که سطحی ترین درگیری ها را در زندگی داشتند ( روانشناسی اصالت )

بکرترین ذهن ها را، در وجود انسانهایی دیدم که سطحی ترین درگیری ها را در زندگی داشتند ( روانشناسی اصالت )


دانشمندان بالقوه ای که در دانشگاه مشروط می شدند!نظریه پردازان بالقوه ای که از شغلشان اخراج می شدند و با رییسشان سر ناسازگاری داشتند!و متفکران بالقوه ای که شکست...

  • ۰
  • ۴۰۸