تصویر: درد را از هر طرفی که بخوانی درد است!

درد را از هر طرفی که بخوانی درد است!


1- درد را از هر طرف که بخوانی درد است، جمله ای کلیشه ای که بارها پشت کامیون ها، خاورها و ماشین های نیسان خوانده ایم با این مفهوم که...

  • ۰
  • ۷۹۳