تصویر: شجاعت آسیب پذیر بودن

شجاعت آسیب پذیر بودن


1- از نظر ویتگنشتاین ، فیلسوف بزرگ اتریشی، بیان و تجربه یکی هستند. تجربیات یک جایی در ارگانیزم وجود ندارند که منتظر باشند در آگاهی ابراز شوند. تجربیات توسط...

  • ۰
  • ۴۴۵