تصویر: نقدورزی و نقدپذیری(۱)

نقدورزی و نقدپذیری(۱)


نقدورزی مفهومیست که در فرهنگ لغات ما بار معنایی بسیار مثبتی دارد. در حقیقت در کشوری که در طول تاریخش انواع دیکتاتوری ها را به خود دیده، صحبت کردن...

  • ۰
  • ۴۴۱